This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Andra MoinMoin hjälpämnen

Underämnen

 • /VanligaFrågor

Innehåll

Speciella funktioner för wiki-farmer IntraNät

I det följande visas hur olika funktioner kan hjälpa till att optimera din anpassning när du har flera wikis på samma system eller när du använder MoinMoin i en IntraNet-miljö.

Centraliserade anpassningar

 • farm_config.py
 • delade intermap.txt
 • delad kodbas och ikoner

Ommappning av URL:er

Anpassningsvariabeln "url_mappings" kan användas för att mappa om absoluta URL:er till relativa eller för att ändra vissa URL-förled till andra helt annorlunda. Detta är speciellt vikigt på IntraNet, när hela träd av dokument, som finns utanför wikin, flyttas runt.

"url_mappings" är en uppslagstabell i form av en python-dict, där nyckeln är prefixet som ska ersättas. Ett typiskt exempel är url_mappings = {'http://my.server.net/': '/'}, vilket tar bort webb-protokollschemat från lokala URL:er och således gör att länkar till din egen server fungerar för både http och https.

ATT GÖRA

(warning) ATT GÖRA: förklara följande i detalj och lägg till mer detaljer till ovanstående beskrivning. Vad som behöver mer förklaring

 • händelseloggning
 • Sidspår ('Page trails', ett tillval)
 • AnvändarInställningar: ikryssningsrutor för dubbelklickredigering, sidspår, snygga länkar, smilisar, hoppa till sisa sidan som visas och några andra ja/nej-optioner
 • Ta bort "Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad"-tillvalet i editorn
 • SidMallar (skapa en ny sida från en mallsida)
 • Endast "normala" URL_er (utanför hakparenteser) översätts till infogade bilder ==> dokumentera exakta regler
 • Markering av sökresultat och många felstavade ord vid felstavningskoll
 • Support för "file:" URL:er
 • e-mail notifieringsfunktioner
 • "RSS" icon som visas med LatestChanges-makrot
 • kommentarfältet för editor, senaste ändringar och sidinformation
 • Sid-caching är för närvarande begränsad till XSLT-processing (där den absolut behövs). Ny kod & API för att lägga till "RefreshCache"-länk.
 • infogade sökfält (längst ner på sidan)
 • interwikinamnet "Self" pekar inte alltid på den egna wikin
 • sidinformationsåtgärden

Administrativt:

 • beskriv "moin.cgi?test"-verktyget mer detaljerat
 • WikiFarm-support:
  • <datadir>/plugin/macro och <datadir>/plugin/action kan användas för att hålla makron och åtgärder lokalt för en specifik wiki-instans
  • config.shared_intermap kan ha en filsökväg till en delad "intermap.txt"-fil (t.ex. en sparad utanför datadir)
 • $PAGE-platsen för en interwiki-karta

Kommandoradverktyg:

 • "moin-dump" kommandoradverktyg som skapar en statisk kopia av wikins innehåll
 • Den självständiga webb-servern är inte rejält testad, men den fungerar nu för POST-anrop, eller med andra ord, den kan nu spara sidor. Det är fortfarande problem med långlivade globala variabler! Den kräver Python >= 2.0.

Kompatibilitet:

 • De statistiska funktionerna är INTE avsedda att fungera med Python 1.5.2 och kräver Python 2.0 eller högre. Överhuvudtaget är MoinMoin 0.11 inte grundligt testad för 1.5.2-kompatibilitet. Den lägsta rekommenderade Python-versionen är 2.0!
 • RSS-funktionerna kräver en ganska ny PyXML (CVS eller 0.7) beroende på buggar i namnhanteringen av xml.sex.sexutils i tidigare versioner. Detta upptäcks (förhoppningsvis) automatiskt vid varje installation.
 • No labels