This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XML-sidor och XSLT-processning

Om du har Python4Suite installerat på ditt system så är det möjligt att spara XML-dokument som sidor. Det är viktigt att dessa sidor börjar med en XML-deklaration "<?xml ...>" på sidans allra första rad. Det "stylesheet" som ska användas måste också specificeras. Detta görs genom att använda ett standard-xml-stilmall skript-instruktion, med namnet på sidan som innehåller stilmallen som parameter till "href".

Se följande exempel för detaljer. Det kan också ses på XsltVersion-sidan.

Example

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
   This Wiki is running an XSLT engine by
   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
   (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>)
   implementing XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Hur det ser ut

<<Include(XsltVersion)>>

 • No labels