Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Min Ji (GitHub ID = slievrly) [slievrly@gmail.com]
 • Albumen Kevin(GitHub ID = AlbumenJ) [albumenj@apache.org]
 • Te Wang (GitHub ID = wt-better) [m18091785089@163.com]
 • Jianbin Chen (GitHub ID = funky-eyes) [364176773@qq.com]
 • Liang Wang (GitHub ID = wangliang181230) [841369634@qq.com]
 • Jiangke Wu (GitHub ID = xingfudeshi) [xingfudeshi@gmail.com]
 • Yuecai Liu(GitHub ID = luky116)[luky116@apache.org]
 • Yanlin Li(GitHub ID = yanlinly)[yan.lin2009@163.com]
 • Haiqiang Shen(GitHub ID = sharajava)[sharajava@gmail.com]
 • Jiawei Zhang (GitHub ID = l81893521) [349071347@qq.com]
 • Zhengtao Zhong (GitHub ID = jsbxyyx) [jsbxyyx@163.com]
 • Xin Wang (GitHub ID = lovepoem) [wangxin@apache.org]
 • Jinlei Zhuang(GitHub ID = zjinlei)[75718677@qq.com]
 • Zhiyuan Lei (GitHub ID = leizhiyuan) [leizhiyuan@gmail.com]

Affiliations

 • Alibaba: Min Ji, Albumen Kevin, Yanlin Li, Haiqiang Shen
 • Ant Group: Te Wang
 • TongDun: Jianbin Chen
 • EWorld: Liang Wang
 • 360: Yuecai Liu
 • TruthAI: Jiangke Wu
 • DaShenLin: Jiawei Zhang
 • JD: Xin Wang
 • Helios: Jinlei Zhuang
 • Individual Developer: Zhengtao Zhong
 • Tencent: Zhiyuan Lei

Sponsors

Champion

 • Sheng Wu(wusheng at apache dot org)

...